โรงเรียนมหาวิชานุกูล

โรงเรียนมหาวิชานุกูล ( มวก. ) เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบสหศึกษา สังกัดกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เดิมชื่อโรงเรียนเมืองมหาสารคาม ตั้งอยู่ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 มีเนื้อที่ทั้งหมด 22 ไร่

เริ่ม
ทำไมต้อง

โรงเรียนมหาวิชานุกูล

โรงเรียนมหาวิชานุกูลเป็นการเรียนรู้แบบสหศึกษาที่ให้นักเรียนได้มีโอกาส ฝึกฝนความรู้และทักษะต่างๆ ในหลายๆ ด้าน เช่น วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ภาษา ฯลฯ นอกจากนี้โรงเรียนยัง เป็นการเรียนภาษาอังกฤษและจีนเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นภาษาที่สำคัญต่อ การติดต่อสื่อสารในสากลและยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการ ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่างๆ

หลักสูตรการเรียนการสอน

การศึกษาขั้นพื้นฐาน และเน้นหลักสูตรเตรียมนายร้อย/นายสิบตำรวจ

ประกาศ

สำหรับแสดงข่าวประกาศจากทางโรงเรียน

ไม่พบข้อมูล

จัดซื้อ จัดจ้าง

เอกสารการ จัดซื้อ จัดจ้างงาน

ไม่พบข้อมูล