ประชุมผู้ปกครองนักเรียนปีการศึกษา 2566

  • 289

วันนี้ (15 พฤษภาคม 2566) โรงเรียนมหาวิชานุกูล โดยงานผู้ปกครองสัมพันธ์ กลุ่มบริหารงานวิชาการ  ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ขึ้น ซึ่งรูปแบบกิจกรรมเป็นการพบปะพูดคุยระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง  ทั้งนี้ ส.ต.ท.มงคลเดช วรรณปะเก ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาวิชานุกูล ได้กล่าวทักทาย และพบปะพูดคุยกับผู้ปกครอง  โดยชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนในปีการศึกษา 2566 พร้อมทั้งการแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากเดิม "มหาวิชานุกูล" เป็น "เมืองมหาวิชานุกูล" เพื่อเชื่อมโยงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของประวัติศาสตร์ที่มีร่วมกันของโรงเรียนเมืองมหาสารคาม (ชื่อเดิมก่อนที่จะมีการเปลี่ยน) และโรงเรียนมหาวิชานุกูล (ชื่อที่ใช้ในปัจจุบัน) ให้ผู้ปกครองทราบ ซึ่งการติดแอร์ทุกห้องเรียน เป็นสิ่งที่ผู้ปกครองให้ความสนใจ

จากนั้นนายสันติ อุดคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหาวิชานุกูล  ได้ขึ้นกล่าวทักทาย พร้อมกับเสริมในประเด็นที่มีการพูดคุยกับสมาคมศิษย์เก่า  พร้อมทั้งการปรับปรุงภูมิทัศน์ของทางโรงเรียนให้น่าเรียน น่าอยู่ น่าดู น่ามอง เพื่อให้มหาวิชานุกูล เป็น "มหาวิชานุกูลในรูปแบบที่มากกว่า" เมื่อผู้บริหารให้ได้พบปะพูดคุยทางกลุ่มบริหารงานวิชาการ โดยนางพรรณทิพา ประจวบแท่น (หัวหน้ากลุ่มงานฯ) ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการตรวจสอบผลการเรียนของนักเรียนผ่านระบบ SGS (ตามลิงก์ : ตรวจสอบผลการเรียนคลิก)  และชี้แจงเกี่ยวกับเงื่อนใขไนการจบการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ในปีการศึกษา 2566 พร้อมทั้งดำเนินการแจกเอกสารประมวลผลการจัดการเรียนการสอน ปพ.6 เพื่อแจ้งผลการเรียนนักเรียนแก่ผู้ปกครองทราบ และดำเนินการตามเหมาะสม

หลังจากนั้นนางวิไลพร หงษ์ทอง (หัวหน้างานกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารงานทั่วไป)  ได้ขึ้นพบปะชี้แจงเกี่ยวกับครูที่ปรึกษา ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงบางระดับชั้นในปีการศึกษา 2566 ดังแสดงในรูป  จากนั้นจึงทำการชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบข้อปฏิบัติของทางโรงเรียนมหาวิชานุกูล  ตลอดจนการการแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนที่ถูกต้องของนักเรียนทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย

(เครื่องแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนมหาวิชานุกูล (งานกิจการนักเรียน, 2564))

และระเบียบในการเข้าแถวของนักเรียนเพื่อเสริมสร้างวินัยอันพึงประสงค์ ฝึกความตรงต่อเวลา และการให้เกียรติต่อผู้อื่น โดยจะเริ่มทำการเข้าแถวเคารพธงชาติในเวลา 08.05 -08.15 น. และขึ้นเรียนในคาบเรียนแรกตอน 08.40 น.  โดยสิบเอกสมนึก สุ่ขเอี่ยม (หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป) ได้กล่าวเสริมเกี่ยวกับการกำหนดจุดจอดรถของนักเรียน และครูที่ใช้รถจักรยานยนต์ และชี้แจงเกี่ยวกับการแจ้งจุดซ่อมแซมหรือปรับปรุง โดยจะมีงานสนับสนุนการสอนอย่างนักการภารโรง คอยให้การดูแลและสนับสนุน อำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนตลอดในช่วงเวลาเรียน  ปิดท้ายด้วยกลุ่มบริหารงบประมาณ นางขวัญชนก ฝนดี (หัวหน้ากลุ่มงานฯ) ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานมอบเงินอุดหนุนการจัดการศึกษา ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และหนังสือเรียนให้นักเรียนและผู้ปกครอง พร้อมกับแจ้งการจัดเก็บเงินประกันอุบัติเหตุนักเรียนจำนวน 160 บาท ซึ่งจะคุ้มครองตลอดปีการศึกษา โดยให้นำใบเสร็จ หรือใบรับรองแพทย์มาเป็นเอกสารประกอบการเคลมประกันอุบัติเหตุ

ท้ายสุด งานแนะแนว กลุ่มบริหารงานวิชาการ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุดในปีการศึกษา 2565 จำนวน 4 คน ประกอบด้วย

(1) เด็กชายปัณณวัฒน์ อัคฮาด  (3.90) ผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุดระดับชั้นม. 1

(2) นางสาววรัญญา ชุ่มสิทธิ๋ (3.77) ผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุดระดับชั้นม. 2

(3) นางธิตินันท์ ศรีอนันธ์ (3.77) ผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุดระดับชั้นม. 4

(4) นางสาวภัสรา ยศมืด (3.96) ผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุดระดับชั้นม.5


หลังจากนั้นผู้ปกครองนักเรียนเข้าพบครูที่ปรึกษาพร้อมกับรับหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน  เตรียมตัวเพื่อเข้าสู่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ศักราชการศึกษาใหม่ของมหาวิชานุกูล  ทั้งนี้ ในนามของผู้บริหาร  คณะครู  บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนมหาวิชานุกูล ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่าเพื่อมาร่วมแลกเปลี่ยน รับฟัง สะท้อนปัญหา และร่วมกันส่งเสริม พัฒนา แก้ไขนักเรียนของเราร่วมกัน ในปีการศึกษาหน้าทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ปกครองเป็นอย่างดีเช่นนี้เสมอไป  ซึ่งในวันนี้มีผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมกว่าร้อยละ 78.33 ของผู้ปกครองทั้งหมด

ภาพข่าว ; งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมหาวิชานุกูล , นางพรรณทิพา ประจวบแท่น

เนื้อข่าว ; งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมหาวิชานุกูล

MWK

ไม่มีคำอธิบาย...