1 สัปดาห์แรกของการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 2566

  • 196

ในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ที่ผ่านมาโรงเรียนมหาวิชานุกูลได้เปิดทำการเรียนการสอนวันแรกของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยในปีการศึกษานี้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงของทางโรงเรียนในทุกๆ ด้าน ครอบคลุมทั้งการจัดการเรียนการสอน และการบริหารงานอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม และการอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย 

(1) การจัดการเรียนการสอนแบบทีม กล่าวคือ ในรายวิชาที่มีนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จะมีครูผู้สอนอย่างน้อย 2 คน เสมอในทุกคาบสอน เพื่อร่วมด้วย ช่วยกันในการพัฒนาผู้เรียน ทั้งรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ พลศึกษา และดนตรี 


(การจัดการเรียนการสอนแบบทีมในรายวิชาดนตรี)

(2) โรงเรียนปลอดภัย ลูกท่านปลอดภัย มีครูยืนเวรหน้าโรงเรียนทุกเช้า มาตรการเข้มงวดการเข้าออกโรงเรียน และความสะอาดถูกสุขลักษณะของโรงอาหาร


(คุณครูสมนึก และคุณครูพรรณทิพา ยืนต้อนรับนักเรียนในช่วงเช้า)

(3) น้ำดื่มสะอาดฟรี โรงเรียนมหาวิชานุกูลได้รับความอนุเคราะห์จากครูที่เกษียณอายุราชการไป อย่างคุณครูวัชรี ไกรการที่ให้ความอนุเคราะห์น้ำดื่มแบบถัง ผู้บริหารนำโดย ส.ต.ท.มงคลเดช วรรณปะเก ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายสันติ อุดคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ซ่อมแซมติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็นทุกชั้นๆ ละ 2 ถัง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกๆ นักเรียน


(น้ำดื่มสะอาด ปลอดภัย เย็นชื่นใจ บริการให้กับนักเรียนทุกคน)

(4) สื่อการเรียนการสอนครบครับ โทรทัศน์ โปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง พร้อมทั้งในภาคเรียนนี้จะมีการติดตั้งแอร์ทุกห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนแบบสบายกาย สบายใจ ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน


(ความพร้อมและความสะอาดของห้องเรียน น่าเรียน น่าอยู่ น่ามอง)

จะเห็นได้ว่า โรงเรียนมหาวิชานุกูล เป็นโรงเรียนที่พร้อมที่จะพัฒนาคุณภาพของนักเรียน  ให้นักเรียนมีความสุข ความสบาย และผู้ปกครองไว้วางใจ ประหยัดเงินในกระเป๋า เป็นโรงเรียนที่สร้างโอกาสให้กับทุกๆคนอย่างเท่าเทียม ไม่แยกเพศ แยกสถานะ เพื่อตอกย้ำความสุข ความสนุกในการเรียน เชิญชวนทุกท่านรับชมวิดีโอ “1สัปดาห์แรกของโรงเรียนมหาวิชานุกูล” ที่
MWK

ไม่มีคำอธิบาย...