ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566)

  • 377

งานจัดการเรียนการสอน กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนมหาวิชานุกูล ได้ทำการจัดการเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว บัดนี้จึงได้ประกาศตารางเรียน (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) ประกาศเริ่มใช้วันที่ 15 พฤษภาคม 25666 ที่แสดงรหัสวิชา ครูผู้สอน และห้องเรียน โดยมีรายละเอียดตามรูปดังต่อไปนี้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6(ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2566)

MWK

ไม่มีคำอธิบาย...